Regulamin

Regulamin

Zasady korzystania ze strefy podatnika

Zasady korzystania ze strefy doradcy

Zasady korzystania z poczty w domenie

Regulamin Świadczenia Usług kont poczty elektronicznej w domenie „DORADCAPODATKOWY.PL”

Niniejszy dokument określa sposób korzystania z usług firmy Infonetax Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, adres siedziby: Karola Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS; Nr KRS: 0000277160, NIP:657-273-65-50, Kapitał zakładowy: 50 000 zł właściciela serwisu internetowego doradcapodatkowy.pl, w zakresie świadczenia usług kont poczty elektronicznej.

 

§1

 

Definicje:

1. Operator – INFONETAX Sp. z o.o. w Kielcach
2. Regulamin – niniejszy dokument.
3. Abonent – osoba fizyczna korzystająca z usługi Operatora, posiadająca wpis na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 1996 roku o doradztwie podatkowym (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 213 ze zm.), która zawarła umowę o świadczenie usługi kont poczty elektronicznej w domenie doradcapodatkowy.pl.
4. Domena – alfanumeryczny, unikalny ciąg znaków wraz z końcówką oddzieloną kropką.
5. Domena Operatora – domena doradcapodatkowy.pl
6. Usługa – usługa konta poczty elektronicznej polegająca na udostępnieniu Abonentowi przestrzeni dyskowej na serwerach Operatora, umożliwieniu nadania nazwy konta oraz umożliwieniu korzystania z tego konta w celach: wysyłania, odbierania, przechowywania, zapisywania i usuwania danych, w szczególności danych w formie listów poczty elektronicznej oraz załączników.
7. Adres Elektroniczny – to indywidualne, wybrane przez Abonenta oznaczenie w domenie Operatora, przy czym oznaczenie to musi zawierać kombinację słów i liter wchodzących w skład imienia i nazwiska tak, aby w adresie zostało umieszczone pełne nazwisko Abonenta (np. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
8. Umowa – umowa o świadczenie Usługi zawarta na warunkach Regulaminu.
9. Spam – wiadomość elektroniczna, której treść lub kontekst są niezależne od tożsamości odbiorcy, ponieważ ta sama treść może być skierowana do wielu innych potencjalnych odbiorców, a jej odbiorca nie wyraził uprzedniej, możliwej do weryfikacji, zamierzonej, wyraźnej i odwoływalnej zgody na otrzymanie tej wiadomości, i której treść daje odbiorcy podstawę do przypuszczeń, iż nadawca wskutek jej wysłania może odnieść korzyści nieproporcjonalne w stosunku do korzyści odbiorcy wynikających z jej odebrania.

 

§2

 

Postanowienia ogólne:

1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje i zakres usługi świadczonej przez Operatora, warunki świadczenia usługi drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Operator, zakaz dostarczania przez Abonenta treści o charakterze bezprawnym, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego.
2. Regulamin zawarty jest na stronie internetowej pod następującym adresem: www.doradcapodatkowy.pl/regulamin/
3. Przedmiotem Umowy jest świadczenie Usługi, o której mowa w §1 ust. 6 niniejszego regulaminu;
4. Operator udziela zgody na korzystanie z Usługi w ramach jego infrastruktury teleinformatycznej za pomocą dowolnego programu oraz Domeny Operatora;
5. Korzystanie z konta odbywa się wyłącznie na zasadach określonych w treści Regulaminu na odpowiedzialność Abonenta. Operator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Abonenta przy korzystaniu z usługi przepisów obowiązującego prawa;
6. Parametry techniczne i charakterystyka świadczonej Usługi, wymagania techniczne niezbędne dla korzystania z Usługi określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu stanowiący jego integralną część.
7. Operator zastrzega, że w Domenie Operatora funkcjonują opcje przypominania hasła do konta, poprzez nadanie hasła za pomocą SMS.
8. W ramach procedury rejestracji Abonent jest zobowiązany podać numer telefonu sieci GSM na potrzeby przysyłania kodów dostępu do Usługi oraz odnawiania haseł.

 

§3

 

Wypowiedzenie umowy:

1. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
2. Abonentowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie z zastrzeżeniem § 6 pkt 4. Wypowiedzenie następuje w formie pisemnej, listem poleconym wysłanym na adres siedziby Operatora.
3. Abonentowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w terminie 7 dni od daty udostępnienia nowej treści Regulaminu lub jego zmiany w Domenie Operatora, jeżeli Abonent nie akceptuje postanowień nowego Regulaminu.
4. Operatorowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zgłoszenia przez Abonenta żądania zaprzestania przetwarzania podanych w formularzu danych, nie będących danymi osobowymi , niezbędnych dla funkcjonowania systemu informatycznego albo gdy jest uprawniony do odmowy świadczenia usługi według przepisów prawa. W tym wypadku usunięcie danych przez Operatora na wniosek Abonenta jest równoważne z usunięciem konta Abonenta. W tym przypadku nie przysługuje zwrot opłaty abonamentowej za pozostały, niewykorzystany okres, za który uiszczono tą opłatę.
5. Operator posiada uprawnienie do całkowitego usunięcia konta wraz z zawartością w przypadku wskazanym w ust.3.
6. Operator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym również w wypadku, gdy:
a. Abonent dopuści się działań określonych w § 7 ust. 2 lit a;
b. nazwa konta została wybrana z naruszeniem pierwszeństwa przysługującego innemu podmiotowi,
c. Abonent zgłosi żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych.
d. Abonent podejmie próbę wykorzystywania konta niezgodnie z Regulaminem i jego przeznaczeniem, a w szczególności w przypadkach działania na szkodę innych podmiotów lub na szkodę Operatora;
e. przeniesienia przez Abonenta na osoby trzecie prawa do korzystania z konta.
f. zaistniała sytuacja opisana w § 7 ust. 2 lit d
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 lit. a,b,c oraz e nie przysługuje zwrot opłaty abonamentowej za pozostały, niewykorzystany okres, za który uiszczono tą opłatę.

 

§4

 

Rejestracja:

1. Warunkiem korzystania z Usługi jest rejestracja Abonenta dokonana przez sieć internetową oraz akceptacja Regulaminu.
2. Abonent respektuje to, że świadczenie Usługi wiąże się z podaniem przez Abonenta danych, które Operator będzie przetwarzać na warunkach przewidzianych w przepisach prawa.
3. Abonent wypełniając formularz oświadcza, że podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, oraz że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
4. Abonent wypełniając formularz oświadcza, że jest osobą posiadająca wpis na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 1996 roku o doradztwie podatkowym (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 213 ze zm.),
5. Abonent może na bieżąco dokonywać aktualizacji bądź zmiany podanych w formularzu danych.
6. Operator decyduje samodzielnie o podaniu danych identyfikacyjnych oraz innych sposobach przywrócenia hasła. Operator nie odpowiada za brak możliwości weryfikacji uprawnień Abonenta do konta w przypadku, gdy żaden z wybranych przez Abonenta sposobów przywrócenia hasła lub udzielenia dostępu do konta nie działa.
7. Osoba dokonująca rejestracji oświadcza, iż nazwa jej konta nie narusza praw osób trzecich, zaś wszelkie ewentualne spory na tym tle rozstrzygane będą bez udziału Operatora.

 

§5

 

Ograniczenie odpowiedzialności Operatora:

1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
a. szkody powstałe w wyniku ingerencji w Domenę Operatora osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów niezależnych od Operatora,
b. szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej,
c. treść korespondencji wysyłanej przez Abonentów,
d. udostępnienie danych Abonenta organom uprawnionym na podstawie właściwych przepisów prawa,
e. szkodę wynikającą z dostępu do konta Abonenta osób nieuprawnionych, który to dostęp nie jest konsekwencją okoliczności zależnych od Operatora.
2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za dane przechowywane w systemie informatycznym przez Abonenta, nieznane mu co do charakteru lub związanej z nimi działalności.
3. W sytuacji, w której Operator otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Abonenta i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi on odpowiedzialności względem tego Abonenta za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
4. W sytuacji, w której Operator uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Abonenta i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego Abonenta za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych. W tym wypadku Operator niezwłocznie zawiadamia Abonenta o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.

 

§6

 

Płatności:

1. Abonent jest zobowiązany do wniesienia opłaty abonamentowej za świadczoną przez Operatora Usługę w wysokości określonej w obowiązującym cenniku udostępnianym przez Operatora.
2. Opłata abonamentowa jest opłatą roczną, przy czym przez rok należy rozumieć 12 kolejnych miesięcy.
3. Opłata abonamentowa uiszczana jest z góry za cały okres świadczenia usługi, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Wypowiedzenie albo rozwiązanie umowy przez Abonenta z powodu okoliczności niezależnej od Operatora przed upływem okresu jej trwania nie uprawnia Abonenta do żądania zwrotu kwoty proporcjonalnej do wykorzystanej opłaty rocznej.
5. Okres abonamentowy rozpoczyna się z dniem uznania rachunku INFONETAX Sp. z o. o. wraz z akceptacją niniejszego regulaminu.
6. Uiszczenie opłaty abonamentowej następuje w formie przelewu bankowego.
7. W przypadku odroczonej płatności Abonent dokonuje zapłaty na podstawie otrzymanej faktury VAT, zgodnie wynikającym z tego dokumentu terminem płatności nie krótszym niż 7 dni.
8. W przypadku wpłaty z wykorzystaniem platformy przelewy24.pl Operator wystawia fakturę VAT z chwilą otrzymania informacji o pozytywnym wyniku transakcji.
9. Fakturę VAT Operator przesyła w formie elektronicznej na adres konta Abonenta. W razie braku zgody Abonenta na przesyłanie faktur w formie elektronicznej fakturę VAT przesyła się pocztą. Abonent może w każdym czasie zmienić sposób otrzymywania faktur VAT.
10. Opłata abonamentowa stanowi wynagrodzenie wyłącznie za gotowość Operatora do jej świadczenia. Nie obejmuje ona natomiast kosztów związanych z uzyskaniem dostępu do Usługi, opłat telekomunikacyjnych, zakupu sprzętu lub oprogramowania do korzystania z Usługi lub konfiguracji systemu komputerowego Abonenta.
11. W przypadku wystąpienia zadłużenia Abonenta wobec Operatora kwoty uiszczane przez Abonenta Operator zalicza na poczet zaległości najdawniejszych oraz odsetek od tychże zaległości.
12. Najpóźniej 30 dni przed zakończeniem opłaconego okresu abonamentowego Usługi, Operator wystawi i prześle pocztą elektroniczną fakturę pro forma na kolejny okres abonamentowy.
13. Przekroczenie okresu abonamentowego i niedokonanie wpłaty na kolejny okres abonamentowy skutkuje blokadą Usługi w okresie kolejnych 14 dni od końca ostatniego dnia abonamentowego. W razie otrzymania przez Operatora potwierdzenia uiszczenia opłaty abonamentowej za kolejny okres abonamentowy w okresie 14 dni, wskazanym w zdaniu pierwszym Operator odblokowuje dostępu do Usługi.
14. Brak uiszczenia przez abonenta opłaty abonamentowej w okresie 14 – dniowym wskazanym w ust. 13 powoduje rozwiązanie umowy z ostatnim dniem tego okresu.
15. W przypadku wskazanym w ust. 14 Operator jest zobowiązany do usunięcia konta Abonenta wraz ze wszystkimi zawartymi na serwerze Operatora danymi.
16. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane opóźnieniami płatności wynikającymi z działań osób trzecich, którymi Abonent posługuje się przy realizowaniu płatności.
17. Zmiana stawek opłaty abonamentowej w okresie, za który Abonent opłacił opłatę abonamentową, nie ma wpływu na wysokość należnej od niego opłaty abonamentowej.

 

§7

 

Obowiązki i uprawnienia Operatora:

1. Operator zobowiązuje się do nie udostępniania danych identyfikacyjnych Abonenta osobom trzecim za wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa.
2. Operator zastrzega sobie prawo do:
a. natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usługi, w przypadku gdy Abonent rażąco naruszy postanowienia Regulaminu lub przepisów prawa, o czym Abonent zostanie niezwłocznie poinformowany przez Operatora;
b. odmowy rejestracji, bądź zablokowania już zarejestrowanego konta o określonej nazwie, jeżeli nazwa tego konta pozwala przypuszczać, że innemu Abonentowi przysługuje pierwszeństwo w jej zarejestrowaniu;
c. ograniczenia lub całkowitego zablokowania możliwości otrzymywania wiadomości z pewnych adresów elektronicznych, a nawet całych domen oraz adresów IP, w szczególności w razie stwierdzenia naruszania przez treści wysyłane z tych adresów dóbr prawnych innych Abonentów i osób trzecich;
d. zakończenia świadczenia Usługi poprzez zamknięcie części lub całości Domeny Operatora Serwisu, po opublikowaniu na stronach Serwisu odpowiedniej informacji.
3. Abonent przyjmuje do wiadomości, że wszelkie działania mające na celu:
a. odczytanie haseł innych Abonentów,
b. przenoszenie na osoby trzecie prawa do korzystania z konta,
c. rozsyłanie z konta niechcianej przez innych Abonentów korespondencji o charakterze nie zamówionych informacji handlowych – SPAMU, będą uznawane za rażące naruszenie Regulaminu.
4. Abonent przyjmuje do wiadomości, że w przypadku uzasadnionych podejrzeń o rażące naruszanie Regulaminu oraz przepisów prawa Operator w ramach czynności wyjaśniających może zbierać informacje z konta i o koncie, bez prawa wglądu do korespondencji Abonenta.
5. Operator dołoży wszelkich starań celem zapewnienia prawidłowego działania domeny Operatora i ochrony danych znajdujących się na serwerach Operatora, w szczególności nieodpłatnie umożliwia korzystanie z technik kryptograficznych.
6. W przypadku zgłoszenia przez Abonenta problemów technicznych pojawiających się w związku z użytkowaniem konta, Operator na życzenie dokonuje sprawdzenia technicznych aspektów funkcjonowania konta oraz wykonuje wszelkie czynności naprawcze niezbędne dla rozwiązania zaistniałych problemów.
7. Operator zastrzega sobie prawo do:
a. okresowego zaprzestania świadczenia Usługi w celach rozbudowy systemu lub konserwacji sprzętu po wcześniejszym poinformowaniu Abonentów na stronach Serwisu,
b. wysyłania na konta Abonentów komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Usługi oraz informacji o bieżących ofertach Operatora.
8. W razie zaprzestania świadczenia Usługi z powodu przerw dotyczących rozbudowy sprzętu lub konserwacji sprzętu albo też przerw spowodowanych innymi okolicznościami leżącymi po stronie Operatora, trwających ponad 24 godziny. Operator zobowiązuje się do rekompensaty w postaci przedłużenia okresu abonamentowego o miesiąc za każde rozpoczęte 12 godzin przerwy ponad okres 24 godzin przerwy.
9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
a. sposób, w jaki będą wykorzystywane konta przez Abonenta, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki bądź szkody.
b. jakiekolwiek szkody Abonenta spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości;
c. materiały i dane pobrane z sieci Internet, w szczególności od innych Abonentów;
d. treść i inną zawartość przesyłanych wiadomości.
e. skutki wynikłe z wejścia w posiadanie hasła Abonenta przez osoby trzecie,
f. utratę danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria kabla, sprzętu, oprogramowania,) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Operatora.
10. Operator posiada prawo do ujawniania hasła do konta e-mail po śmierci Abonenta uprawnionym osobom.
11. W przypadku uzyskania przez Operatora wiadomości o korzystaniu przez Abonenta z Usługi niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami. Operator może przetwarzać dane osobowe Abonenta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

 

§8

 

Obowiązki i uprawnienia Abonenta:

1. Konto Abonenta może być wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem.
2. Abonenta zobowiązany jest do informowania Operatora o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację Umowy, a w szczególności o zmianach danych teleadresowych koniecznych do doręczeń oraz zmianach kontaktowego adresu e-mail pod rygorem skutków doręczenia pism lub wiadomości e-mail, wysyłanych na adresy nie zaktualizowane.
3. Abonent zobowiązany jest się do dokonywania terminowych opłat za korzystanie z usług.
4. Abonent ponosi odpowiedzialność za oprogramowanie zawarte na jego komputerze oraz pliki i informacje przesyłane za pośrednictwem Internetu.
5. Zabronione jest umieszczanie przez Abonenta na serwerach Operatora, informacji zawierających treści sprzeczne z prawem, w tym zawierających treści rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, pornograficzne, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, a także treści uznane powszechnie za naganne moralnie.
6. W przypadku, w których działanie Abonenta powoduje nadmierne obciążenie infrastruktury Operatora mające wpływ na pogorszenie usług świadczonych innym Abonentom. Operator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia ograniczeń oraz zasobów wykorzystywanych przez usługi Abonenta.
7. Wszelkie spory wynikłe z umowy łączącej Operatora i Abonenta rozpoznawał będzie Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Operatora.

Kielce 2016-02-01

przydatne linki

infonetax sp. z o. o.

ul. karola olszewskiego 6, 25-663 kielce

nip: 6572736550

dołącz do nas

bądź na bieżąco z nowościami