Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Nazwa szkolenia
Status szkolenia
Miejsce szkolenia
2021-12-03
2021-03-25
Prowadzenie KPiR- zasady podatkowe prowadzenia uproszczonej księgowości
Szkolenie zakończone
Kielce
2021-02-23
2021-04-27
Specjalista ds. VAT- kurs dla początkujących
Szkolenie zakończone
Kielce
2021-02-05
2021-02-05
Podatek u źródła 2021 (4 godziny)
Szkolenie zakończone
Kielce
2021-02-04
2021-02-04
Spółki transparentne podatkowo – komandytowe w świetle zmian podatkowych. Jakie przepisy podatkowe obowiązują dla nich w 2021 roku i jakie schematy podatkowe ich dotyczą?
Szkolenie zakończone
Kielce
2021-01-21
2021-01-21
Strona w budowie...
Szkolenie zakończone
2020-12-10
2020-12-10
Zmiany podatkowe w 2021 roku – najważniejsze regulacje
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-12-09
2020-12-09
Podatkowe zamknięcie roku 2020 roku dla podatników CIT i VAT oraz IP BOX
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-12-07
2021-04-26
Ekspert ds. podatków z uwzględnieniem aktualnych zmian podatkowych
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-12-02
2021-02-10
Specjalista ds. VAT - kurs dla zaawansowanych
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-12-01
2020-12-01
Czas pracy w 2020/2021
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-11-26
2020-11-26
Nowy JPK, zastosowanie w praktyce. Najczęściej pojawiające się problemy
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-11-12
2020-11-12
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Rozliczenie podatkowe. Najnowsze wyroki i interpretacje oraz zmiany od 2020 roku
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-11-09
2020-11-09
Ceny transferowe- zasady sporządzania od 2020 roku ( 5 godzin)
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-11-05
2020-11-05
Egzekucja administracyjna w czasie pandemii i po niej
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-10-27
2020-10-27
Nowy JPK - korzystanie w praktyce, najczęściej pojawiające się problemy
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-10-22
2020-10-22
Podatek VAT w 2020 roku z uwzględnieniem aktualnych zmian ( 5 godzin)
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-10-21
2020-10-21
Obowiązki w nowej ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy w tym CRBR
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-10-20
2020-10-20
Schematy podatkowe – najnowsze objaśnienia Ministerstwa Finansów ( 6 godzin)
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-10-16
2020-10-16
Nowy JPK - stosowanie w praktyce, najczęściej pojawiające się problemy
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-10-15
2020-10-15
Fakturowanie w 2020 roku
Szkolenie zakończone
Kielce

Ekspert ds. podatków z uwzględnieniem aktualnych zmian podatkowych

Szkolenia podatkowe

Adresaci kursu:
Pracownicy działów księgowych, biur rachunkowych, dyrektorzy finansowi, osoby przygotowujące się do egzaminu na doradcę podatkowego.
 
Cel kursu:
Szkolenie ma na celu również aktualizacje wiedzy niezbędną do codziennej pracy w dziale księgowym, kancelarii podatkowej, biurze rachunkowym itp.
Celem kursu jest przedstawienie Uczestnikom zagadnień niezbędnych do opanowania w zakresie przygotowania do egzaminu na doradcę podatkowego.
 
Korzyści dla uczestników:
Możliwość poszerzenia wiedzy, aktualizacji wiedzy o zmianach w przepisach podatkowych, konsultacje z ekspertami i doradcami podatkowymi prowadzącymi zajęcia.
 

Trener: dr Małgorzata Rzeszutek

Doradca podatkowy,  specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych

 

Trener: Tomasz Gzela

Prawnik, były rzecznik dyscyplinarny w izbie skarbowej , specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych
I moduł -99 godzin
I)
Podatki dochodowe-45 godzin
Od osób prawnych -27godzin (Małgorzata Rzeszutek)
1
Zagadnienia ogólne w
CIT i PIT z uwzględnieniem zmian od 2020 roku
a)
Podstawa opodatkowania i
wysokość podatku.
b)
Zaliczki na
podatek, podatek za
rok podatkowy, zeznanie roczne.
c)
Odpowiedzialność podatnika i
płatnika.
d)
Podatnicy podatku CIT.
e)
Ograniczony bądź nieograniczony obowiązek podatkowy.
f)
Rok podatkowy.
2
Przychody podatkowe
a)
Przychody z
działalności gospodarczej:
przychody z
tytułu dostawy towarów oraz
świadczenia usług,
przychody z
tytułu usług rozliczanych w
okresach rozliczeniowych oraz
z
tytułu mediów, w
tym
problematyka refakturowania,
przychody rozpoznawane na
zasadzie kasowej,
zaliczki oraz
kaucje, czy zawsze zaliczka i
kaucja nie stanowią przychodu,
korekta przychodów, kiedy korygujemy na
bieżąco a
kiedy wstecz,
problematyka bonów zakupowych oraz
premii pieniężnych na
gruncie ustawy o
CIT.
b)
Refakturowanie a
data powstania przychodu.
c)
Przychody w
naturze, przychody z
tytułu nieodpłatnego oraz
z
tytułu częściowo nieodpłatnego świadczenia –
omówienie najczęściej występujących przypadków powstania przychodów oraz
zasad określenia ich
wysokości.
1
 
d)
Przychody z
odpłatnego zbycia rzeczy i
praw – zasady ustalania przychodu, pojęcie ceny rynkowej.
3
Koszty uzyskania przychodów
a)
Definicja kosztów uzyskania przychodów a
celowość wydatków. Wyłączenia z kosztów podatkowych przy
mechanizmie podzielonej płatności i sankcjach z białej listy.
b)
Związek pomiędzy przychodem a
wydatkiem niezbędny dla ujęcia
kosztu w
rachunku
podatkowym.
Racjonalność i
uzasadnienie ekonomiczne jako przesłanki zaliczenia wydatków do
kosztów.
c)
Dokumentowanie wydatków a
prawo do
zaliczenia ich do
kosztów.
d)
Zasady rozliczania kosztów w
czasie.
e)
Zmiany w
zakresie kosztów uzyskania przychodów od
2020
r. :
Zapłata powyżej 15 tyś zł jako element niezbędny dla rozpoznania kosztu (koszty bezpośrednie
i
pośrednie oraz
odpisy amortyzacyjne),
4
Omówienie wybranych wydatków kosztowych
5
Wyłączenia kosztów finansowania dłużnego oraz kosztów usług niematerialnych
a)
Koszty na
rzecz współpracowników i
pracowników (omówienie najnowszego orzecznictwa sądów
administracyjnych).
b)
Wierzytelności jako koszty uzyskania przychodów.
c)
Samochód w
działalności gospodarczej i ograniczenia w ujęciu kosztowym leasingów i wydatków
eksploatacyjnych
d)
Kary umowne i
odszkodowania (kary z
tytułu wadliwego i
nieterminowego świadczenia usług i
dostaw
towarów, kary za
przedterminowe rozwiązanie umów).
e)
Należności z
tytułu podróży służbowych: diety, koszty przejazdów, zapewnienie noclegu, ryczałty oraz
inne
wydatki – rozliczenia w
CIT, PIT i
ZUS.
f)
Problematyczne zagadnienia w zakresie rozliczania korekt przychodów
g)
Ulga Badawczo-rozwojowa oraz IP Box i jej zastosowanie w rozliczeniu podatkowym
6
Środki trwałe, wartości niematerialne i
prawne oraz
leasing
a)
Środki trwałe:
środki trwałe w
ustawach podatkowych, a
jego samodzielność i
konieczność jego wykorzystywania,
problematyczne kryteria definiujące środki trwałe (kompletność i
zdatność do
użytkowania),
obce składniki majątku środkami trwałymi, w
tym inwestycje w
obcym środku trwałym.
b)
Wartości niematerialne i
prawne:
wartości niematerialne i
prawne w
ustawach podatkowych,
wartości niematerialne i
prawne nie podlegające amortyzacji.
c)
Wycena wartości początkowej.
d)
Zasady i
metody amortyzacji.
e)
Zagadnienia problematyczne:
remont a
ulepszenie środków trwałych – przykłady,
wymiana środka trwałego w
ramach gwarancji,
zaniechanie odpisów amortyzacyjnych a
czasowe niekorzystanie z
majątku trwałego,
straty w
majątku trwałym,
nabycie inwestycji w
obcym środku trwałym,
likwidacja inwestycji w
obcym środku trwałym.
f)
Środki trwałe a
koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, zasady dokonywania.
g)
Odpłatne zbycie majątku trwałego.
h)
Użyczenie, najem, i
dzierżawa środków trwałych – najkorzystniejsze zasady rozliczeń podatkowych.
i)
Leasing operacyjny i
leasing finansowy jako efektywne sposoby planowania inwestycji wraz
z
obowiązującymi zmianami.
7
Problematyczne regulacje w
CIT :
a)
Spółki zagraniczne i ich opodatkowanie w Polsce.:
opodatkowanie dochodów z
zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC),
nowe zasady ustalania wartości przychodów i
kosztów świadczeń w
naturze – omówienie problematyki
dywidend rzeczowych,
zmiany w
zakresie cienkiej kapitalizacji oraz
zaliczania odsetek od
pożyczek do
kosztów podatkowych,
doprecyzowanie przepisów w
zakresie cen transferowych,
zmiany w
zakresie terminu ważności certyfikatów rezydencji
inne zmiany w
CIT oraz
zmiany w
PIT istotne z
punktu widzenia płatnika.
8
Dokumentacja cen transferowych
a)
Metody szacowania cen oraz
zmiany dotyczące cen transferowych od
2019
r. oraz
„cienkiej kapitalizacji”.
2
 
b)
Szczególna dokumentacja podatkowa:
obowiązek sporządzenia dokumentacji,
elementy dokumentacji podatkowej,
konsekwencje nie przedstawienia dokumentacji.
Kto będzie składał nowe sprawozdanie TP-R?
Od osób fizycznych -18 godzin (Małgorzata Rzeszutek)
1)
Omówienie zmian w podatku dochodowym na rok 2020 w tym zmiany druków PIT
2)
Opodatkowanie wycieczek integracyjnych
- wykładnia fiskusa
3)
Stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie opodatkowania nieodpłatnych świadczeń dla pracowników
udostępnianych przez zakłady Pracy
4)
Opodatkowanie instrumentów finansowych dla managerów - wyjaśnienia podatkowe
5)
Rozliczenia w podatku dochodowym związane z kosztami ponoszonymi przez zakłady pracy na
dzieci
pracowników uczęszczające do żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli
6)
wyroki Sądu Najwyższego w sprawie oskładkowania umów cywilnoprawnych mi.in z
wykładowcami a
podatek
dochodowy
7)
Omówienie przepisów dotyczących wydawania interpretacji podatkowych
8)
Opodatkowanie wypłacanych odpraw dla pracowników
9)
Opodatkowanie samochodów służbowych wykorzystywanych dla celów prywatnych (w tym problem paliwa )
10)
Opodatkowanie świadczeń otrzymanych od banków w ramach promocji m.in. cashback, rabatów, bonów
towarowych,
programów komputerowych umożliwiających dokonanie zakupów u wybranych producentów
i
sprzedawców
11)
Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie imprez integracyjnych - omówienie skutków podatkowych
12)
Skutki podatkowe transakcji wymiany udziałów
13)
Konkursy organizowane przez zakłady pracy w świetle nowych wyjaśnień Ministerstwa Finansów
14)
Podatek a outsourcing pracowniczy
15)
Zmiana wykładni Ministerstwa Finansów w zakresie dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18
16)
Opodatkowanie świadczeń ponoszonych przez zakłady pracy za działaczy związkowych - nowe
wyjaśnienia
Ministerstwa Finansów
17)
"Opodatkowanie tzw. diety ujemnej w podróżach służbowych" -
stanowisko organów skarbowych
18)
Opodatkowanie świadczeń ponoszonych za managera w tym OC - nowe wykładnie
19)
Opodatkowanie m.in. medali okolicznościowych, dyplomów, pucharów, kwiatów dla pracowników - nowe
wykładnie
20)
Opodatkowanie ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej - możliwości zwolnienia podatkowego
21)
Stanowisko fiskusa w zakresie opodatkowania wydatków za parkingi oraz autostrady ponoszonych
w
trakcie
podróży służbowych
22)
Opodatkowanie świadczeń ponoszonych za pracownika w tym świadczeń socjalnych m.in. sali gimnastycznej,
basenu -
wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
23)
Wyjaśnienie MF dotyczące składek społecznych i zdrowotnych płaconych za pracownika, byłego
pracownika,
zleceniobiorcę przez zakład pracy - kontrowersje podatkowe
24)
Obowiązki płatnika w przypadku świadczeń w naturze wydawanych pracownikom przebywającym na
zasiłkach
chorobowych lub macierzyńskich
25)
Wybrane problemy podatkowe z wynagrodzeniem dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatków
26)
Opodatkowanie okularów dla pracowników - omówienie związanych z tym problemów
27)
Opodatkowanie świadczeń z Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej - wybrane problemy
28)
Opodatkowanie świadczeń po zmarłym, byłym, aktualnym pracowniku oraz emerycie-renciście m.in.
w
zakresie
umorzonych pożyczek, zapomóg - nowe wyjaśnienia
29)
Wykorzystywanie samochodów służbowych dla celów prywatnych oraz prywatnych dla celów służbowych
w
aspekcie
podatkowym
30)
Opodatkowanie programów lojalnościowych dla pracowników i ich rodzin w tym rabatów
31)
Darowizny na rzecz pracowników
32)
Podatek od świadczeń ponoszonych za pracownika m. in. ubezpieczeń NW, telefonów komórkowych, Internetu
33)
Promocja, reklama, reprezentacja wybrane problemy m.in. dot. strojów służbowych
34)
Podatek70% przy odprawach, świadczenia dla pracowników w zakresie dofinansowania pobytu dziecka
w żłobku, przedszkolu.
35)
Zwolnienia w podatku PIT do 26 roku życia
36)
Omówienie podwyższonych kosztów uzyskania przychodu od 10.2019 roku i zmienionej skali podatkowej
3
 
III)
Rachunkowość – 18 godzin (Małgorzata Rzeszutek)
1)
Nadrzędne zasady rachunkowości, budowa,
zakres informacyjny
sprawozdania finansowego (bilans, rachunek
zysków i strat, informacja dodatkowa, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów
pieniężnych)
2)
Operacje gospodarcze,
ich ujęcie i przetwarzanie
w systemie rachunkowości (księgi rachunkowe)
3)
Ogólne zasady sporządzania i zawartość informacyjna bilansu jako
sprawozdania o sytuacji majątkowej
i
finansowej jednostki.
4)
Zasady pomiaru i ujmowania wyniku finansowego.
5)
rachunek przepływów pieniężnych- ogólne (uproszczone) zasady sporządzania i zawartość informacyjna
6)
wstęp do analizy finansowej - analiza rentowności, analiza płynności, analiza zadłużenia, analiza sprawności
działania
7)
rachunkowość jednostek małych i mikro po zmianach ustawy o rachunkowości
8)
elektroniczne sprawozdania finansowe- zasady zgłaszania
IV)
Podatkowe prawo międzynarodowe -13 godzin (Małgorzata Rzeszutek)
1)
Podatek u źródła - podstawowe zasady, omówienie schematów podatkowych występujących przy zagranicznych
transakcjach
a)
Podstawowe regulacje ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych
b)
Mechanizm poboru podatku u źródła
c)
Polskie ustawy podatkowe a regulacje umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę
2)
Podatek u źródła - odsetki oraz prawa niematerialne (licencje)
a)
Podatek u źródła od odsetek i należności licencyjnych
b)
Definicja odsetek w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania
c)
Odsetki oraz należności licencyjne
na rzecz podmiotów powiązanych
3)
Usługi niematerialne a obowiązek poboru podatku u źródła
a)
Usługi doradcze, księgowe, przetwarzania danych, badania rynku;
b)
Usługi reklamowe, rekrutacji personelu
c)
"Świadczenia o podobnym charakterze"
d)
Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania a usługi niematerialne
4)
Certyfikat rezydencji podatkowej
a)
Czym jest certyfikat rezydencji podatkowej
b)
Jakie wymagania powinien spełniać dokument aby można uznać go za certyfikat rezydencji
c)
Jakie dokumenty nie stanowią certyfikatu w świetle interpretacji organów podatkowych
d)
Moment otrzymania certyfikatu a obowiązek poboru podatku u źródła
e)
Znaczenie praktyczne certyfikatu
f)
Skutki prawne związane z brakiem posiadania certyfikatu
g)
Obowiązki administracyjne w podatkach dochodowych związane z obrotem międzynarodowym
h)
Obowiązek składania deklaracji i informacji do organów podatkowych
i)
Konsekwencje niedopełnienia obowiązków (KKS, Ordynacja podatkowa)
5)
Osoby fizyczne a obrót międzynarodowy
a)
Zasady opodatkowania osób fizycznych - określenie rezydencji podatkowej
b)
Zasady poboru podatku u źródła od dochodów osób fizycznych
c)
Obowiązki administracyjne związane z dochodami osób fizycznych
d)
Miejsce świadczenia usług w VAT
e)
Zwolnienie przy wypłatach dywidend – ograniczenia
V)
Podatki lokalne – 5 godzin (Małgorzata Rzeszutek)
1)
podatek od nieruchomości
- omówienie ważnych pojęć na tle problematyki w praktyce (ewidencja gruntów
i
budynków, zastosowanie przepisów prawa budowlanego, współwłasność)
a)
podatnik podatku od nieruchomości
właściciel
użytkownik wieczysty
samoistny posiadacz
w niektórych przypadkach - posiadacz zależny nieruchomości lub ich części stanowiących własność
Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
b)
podstawa opodatkowania
4
 
grunty,
budynki lub ich części
budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
c)
stawki podatku
ustalane przez Ministra Finansów limity stawek
uchwały w sprawie stawek
konsekwencje obniżania górnych stawek podatku
charakterystyka przedmiotów opodatkowania ujętych w uchwale
d)
obowiązek podatkowy
osoby fizyczne i prawne
informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych
deklaracje na podatek od nieruchomości
terminy płatności podatku
sposoby płatności podatku
e)
zwolnienia podatkowe
zwolnienia ustawowe
zwolnienia wprowadzone uchwałą
2)
podatek od środków transportu
- praktyczne zaprezentowanie tematyki podatku, ze szczególnym uwzględnieniem
orzecznictwa organów podatkowych oraz sądów administracyjnych
a)
przedmiot opodatkowania
charakterystyka środków transportu objętych opodatkowaniem
b)
obowiązek podatkowy
moment powstania i wygaśnięcia obowiązku podatkowego
deklaracje na podatek od środków transportowych
terminy płatności podatku
sposoby płatności podatku
c)
stawki podatku
przykładowe uchwały w sprawie stawek podatku, stawki maksymalne i minimalne i ich wpływ na
uchwalane przez Rady gminy wysokości stawek
d)
obliczanie wartości podatku w zależności od parametrów technicznych pojazdów - w zależności od liczby
osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia
e)
zwolnienia
zwolnienia ustawowe
zwolnienia wprowadzone uchwałą
VI)
Prawo karne skarbowe – 9 godzin (Tomasz Gzela)
1)
Wiadomości wstępne (ogólne) na temat prawa karnego skarbowego (wprowadzenie).
2)
Budowa i systematyka kodeksu karnego skarbowego.
3)
Objaśnienie wyrażeń ustawowych użytych w KKS (art. 53 kks).
4)
Ogólne zasady odpowiedzialności za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe (miejsce i czas popełnienia
czynu zabronionego, umyślność/nieumyślność, zbiegi przepisów, czyn ciągły, formy zjawiskowe, formy
stadialne, okoliczności wyłączające winę).
5)
Podmiot przestępstwa i wykroczenia skarbowego.
6)
Zagadnienia związane z podmiotem odpowiedzialnym posiłkowo i interwenientem.
7)
Zaniechanie ukarania sprawcy przestępstwa i wykroczenia skarbowego.
8)
Wyłączenia z przestępstwami skarbowymi (kary i środki karne, warunki nadzwyczajnego złagodzenia
i
nadzwyczajnego obostrzenia kary, przedawnienie
i zatarcie skazania).
9)
Wyłącznie z przestępstwami skarbowymi: kary i środki karne, przedawnienie i zatarcie skazania.
10)
Ogólne zagadnienia związane z postępowaniem w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
(wprowadzenie).
11)
Strony postępowania przygotowawczego i sądowego w postępowaniu o przestępstwa i wykroczenia skarbowe.
12)
Rodzaje postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowych i wykroczenia skarbowe (tryb zwyczajny,
postępowanie nakazowe, postępowanie uproszczone, postępowanie w stosunku do nieobecnych, postępowanie
w
przedmiocie udzielenia zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, postępowanie
mandatowe).
13)
Kwestie związane z wykonaniem kar i środków karnych wymierzonych za przestępstwa skarbowe i wykroczenia
skarbowe.
5
 
VII)
Kontrola podatkowa i skarbowa -9 godzin (Tomasz Gzela)
1)
Kontrola podatkowa
a)
Przedmiotowy i podmiotowy zakres kontroli organów podatkowych. Przebieg postępowania:
wszczęcie kontroli podatkowej i jego konsekwencje,
prawa i obowiązki podmiotów kontroli podatkowej,
omówienie czynności kontrolnych,
czas trwania kontroli,
dokumentowanie czynności kontrolnych.
Zawieszenie kontroli podatkowej.
Zakończenie kontroli podatkowej:
protokół kontroli,
prawo wniesienia zastrzeżeń,
wyłączenie prawa do korekty deklaracji po kontroli w zakresie podatku VAT.
Konsekwencje prawne kontroli podatkowej - wszczęcie i przebieg postępowania podatkowego,
konsekwencje karno- skarbowe.
Decyzja i środki odwoławcze.
Zasady przeprowadzania kontroli w zakresie nieujawnionych źródeł przychodu
Jak zabezpieczyć się przed sankcjami w zakresie występowania schematów podatkowych w
jednostce?
2)
Kontrola skarbowa
a)
Przedmiotowy i podmiotowy zakres kontroli organów kontroli skarbowej.
b)
Organy kontroli skarbowej.
c)
Przebieg postępowania:
d)
wszczęcie postępowania (formy, sposoby, podstawy prawne),
e)
prawa i obowiązki stron,
f)
czas trwania kontroli,
g)
dopuszczalność korekty.
h)
Praktyka kontroli w ramach poszczególnych tytułów podatkowych - omówienie przykładowych technik
kontroli.
i)
Zakończenie kontroli:
j)
protokół z przebiegu kontroli,
k)
korekta deklaracji – uprawnienie, zawieszenie, możliwość dokonania korekty,
l)
korzyści ze złożonej korekty oraz korekta po zakończeniu postępowania.
m)
Rozstrzygnięcia organu - decyzja, wynik, postanowienie.
n)
Środki zaskarżania i wzruszania rozstrzygnięć - środki odwoławcze:
o)
odwołanie,
p)
nadzwyczajne tryby weryfikacji decyzji ostatecznych.
3)
Zagadnienia szczególne.
a)
Rozstrzygnięcia organów - skuteczność doręczeń.
b)
Kontrola skarbowa tzw. „dużych podatników".
c)
Uprawnienia wywiadu skarbowego.
d)
Obszary wzmożonej uwagi kontroli skarbowej w najbliższej przyszłości.
e)
Postawa podatników w trakcie postępowania kontrolnego.
II moduł – 45 godzin
I)
Podatek VAT i akcyzowy – 36 godzin (Małgorzata Rzeszutek)
1)
VAT – 32 godziny
a)
Podstawowe pojęcia.
b)
Zakres opodatkowania.
c)
Dostawa towarów i świadczenie usług.
d)
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
e)
Likwidacja działalności.
f)
Podatnicy i płatnicy podatku VAT.
g)
Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie
6
 
h)
Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu.
i)
Obowiązek podatkowy u małych podatników.
j)
Miejsce Świadczenia:
przy dostawie towarów,
przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów,
przy wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług.
k)
Podstawa i wysokość opodatkowania.
l)
Zwolnienia.
m)
Odliczenie i zwrot podatku; odliczenia częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego.
n)
Rejestracja, deklaracja i informacje podsumowujące.
o)
Kasy rejestrujące i zmiany od 2020 roku, tzw. kasy fiskalne on-line
p)
Problematyka rozliczania podatku VAT w zakresie współczynnika proporcji i
prewspółczynnika,
omówienie na przykładach
q)
Zasady fakturowania z uwzględnieniem zmian w związku z mechanizmem podzielonej płatności oraz
NIP na paragonach,
faktura uproszczona,
r)
Nowe zasady rozliczania WDT
s)
Ulga na złe długi i jej rozliczenie u wierzyciela i dłużnika
t)
Likwidacja deklaracji VAT, omówienie struktury JPK-v7m i JPK-v7k
2)
Akcyza- 4 godziny
a)
Źródła prawa w zakresie podatku akcyzowego
b)
System opodatkowania wyrobów akcyzowych w Unii Europejskiej
c)
Zasady podatku akcyzowego
d)
Podmiot opodatkowania i przedmiot opodatkowania
e)
Obowiązek podatkowy i podstawa opodatkowania w zależności od rodzaju wyrobów akcyzowych
f)
Właściwość organu podatkowego
g)
Zasady obrotu wyrobami akcyzowymi w procedurze zawieszenia poboru akcyzy oraz krajowy system
teleinformatyczny
h)
Wprowadzenie instytucji zarejestrowanego wysyłającego i zarejestrowanego odbiorcy
i)
Skład podatkowy
j)
Zabezpieczenie akcyzowe
k)
Zwrot podatku akcyzowego
l)
Deklaracje
m)
Opodatkowanie akcyzą wyrobów węglowych i gazu
VIII)
Analiza podatkowa – 9 godzin (Małgorzata Rzeszutek)
1)
Analiza porównawcza form prowadzenia działalności gospodarczej z uwzględnieniem różnych stawek w podatku
dochodowym
2)
Różnice w obciążeniach podatkowych w tym m.in. rozliczenie przy wynajmie lokali
3)
Możliwości optymalizacji podatkowej z uwzględnieniem różnych form prowadzenia działalności gospodarczej.
Omówienie schematów podatkowych z punktu widzenia działań podatnika
4)
Warsztaty praktyczne- ćwiczenia z zakresu zgłaszania schematów podatkowych na drukach MDR

Dr Małgorzata Rzeszutek
 
doradca podatkowy, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych.
Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca
dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w
spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku
dochodowego i VAT. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności:
w podatku VAT dla jednostek samorządu terytorialnego
oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych
 
Tomasz Gzela
 
prawnik, były rzecznik dyscyplinarny w izbie skarbowej , specjalista w prawie
podatkowym i dziedzinach pokrewnych, wieloletni praktyk skarbowości z 20-letnim doświadczeniem
na stanowisku kierowniczym w izbie skarbowej, wykładowca akademicki. Autor wielu publikacji.
Na rynku szkoleniowym od ponad 15 lat, specjalizuje się w szczególności: w procedurze karnej
skarbowej, nieujawnionych źródłach przychodu, przeciwdziałaniu "praniu pieniędzy", kontroli
fiskalnych, podatkowych aspektach śmierci podatnika - przedsiębiorcy, prawie dewizowym w
działalności gospodarczej, szeroko rozumianej odpowiedzialności podatkowej i finansach
publicznych.

Strona w budowie.

Aktualności

przydatne linki

infonetax sp. z o. o.

ul. karola olszewskiego 6, 25-663 kielce

nip: 6572736550

dołącz do nas

bądź na bieżąco z nowościami